ประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถ​และงานจราจร​ งานประสาทปริญญา ๒๕๖๒

เมื่อวันที่​ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒​ ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ และ​เจ้า​หน้าที่​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดสถานที่จอดรถ​และงานจราจร ครั้งที่​ ๑/๒๕๖๒​ นำโดย​ ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​กิจการ​ทั่วไป​, ผศ.ดร.โกนิฎฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ​, ผศ.ดร.​เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ และ ผศ.ดร.พิเชฐ ทั่งโต อาจารย์​ประจำ​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​โดยมี​ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เป็นประธานในการประชุม ณ ห้อง B๕๐๘-๕๐๙​ ชั้น​ ๕​ คณะสังคม​ศาสตร์​ อาคารเรียนรวม​ โซน​ B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนครศรีอยุธยา

การประชุม​ดังกล่าว​ มีวัตถุประสงค์​เพื่อศึกษาสภาพปัญหาจากปีที่ผ่านมา เสนอแนวทางแก้ไข และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการ​ รวมถึงการพิจารณา​ประกาศ​การมอบหมาย​ภาระงาน​ การจัดสถานที่ร้านค้า​และร้านดอกไม้​ การจัดสถานที่จอดรถ​และงานจราจรภายในพิธีประสาท​ปริญญา​ ประจำปี​ ๒๕๖๒​

 

 

 

ภาพ​ : อาจารย์​ ดร. สุริยา รักษาเมือง
ข่าว​ : เรวดี​ จรรยา