ขอเชิญร่วมงาน การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings)

ขอเชิญเข้าร่วมงาน การประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม (Proceedings) หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

ในวันจันทร์ ที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้อง B๕๐๘-B๕๐๙ อาคารเรียนรวม โซนบี ชั้น ๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา