สภามหาวิทยาลัย อนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น ๖๔ ครั้งที่ ๒

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีมติอนุมัติปริญญา ระดับปริญญาตรี รุ่น ๖๔ ครั้งที่ ๒ จำนวน ๒,๖๙๘ รูป/คน

โดยบัณฑิตที่ได้รับการอนุมัติปริญญาแล้ว สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้ผ่านระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย https://regweb.mcu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายชื่อที่ผ่านการอนุมัติ http://reg.mcu.ac.th/?p=5580

 

 

Cr. สำนักทะเบียนและวัดผล มจร