คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคตะวันออก

คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคตะวันออก
—————————————————————————–

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (โซนภาคตะวันออก) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น ระยอง วิทยาลัยสงฆ์ระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

การประชุมดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก พระครูเกษมอรรถากร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ระยอง เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์/ กรรมการและเลขานุการ กล่าวถวายรายงาน จากนั้น ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการสานเสวนา “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (ส่วนกลาง) อาทิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๕ ส่วนงาน ประกอบด้วย คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง, วิทยาลัยสงฆ์ระยอง, หน่วยวิทยบริการพุทธมณฑลจันทบุรี จ.จันทบุรี, หน่วยวิทยบริการวัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี, หน่วยวิทยบริการวัดสระแก้ว จ.สระแก้ว รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน ๓๙ รูป/คน

การประชุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกัน และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปพัฒนาให้กับเครือข่ายต่อไป…

 

ภาพ : ชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์
ข่าว : เรวดี จรรยา
ข่าว คณะสังคมศาสตร์ มจร : ดร.สุริยา รักษาเมือง