คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคอีสานตอนล่าง

คณะสังคมศาสตร์ รุกหน้าประกันคุณภาพการศึกษา สร้างเครือข่ายโซนภาคอีสานตอนล่าง
———————————————————————————-

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (โซนภาคอีสานตอนล่าง) เข้าร่วมประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

การประชุมดังกล่าว ได้รับความเมตตาจาก พระครูกิตติคุโณภาส รองอธิการบดีวิทยาเขตอุบลราชธานี เป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม โดยมี ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ / กรรมการและเลขานุการ กล่าวถวายรายงาน จากนั้น ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ชี้แจงการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และการสานเสวนา “ประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์” โดยคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา (ส่วนกลาง) อาทิ ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง, ผศ. ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด และ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง

การประชุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนพัฒนาระบบประกัน และแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อนำไปพัฒนาให้กับเครือข่ายต่อไป…

 

 

ภาพ : ชัยณรงค์ ธรรมธีรภรณ์
ข่าว : เรวดี จรรยา
ข่าว คณะสังคมศาสตร์ มจร : ดร.สุริยา รักษาเมือง