ประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระเมธีธรรมาจารย์, ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ในการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่อง การประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา เขตพื้นที่ภาคกลาง การเสนอรายชื่อประธานกรรมการตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร การต่อสัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดคณะสังคมศาสตร์ การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และการมอบนโยบายการปฏิบัติงานและการลาของบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 

 

 

ภาพ : พระยิ่งใหญ่ สุปญฺโญ
ข่าว : เรวดี จรรยา