ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มจร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ โดยมี พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร. เติมศักดิ์ ทองอินทร์ หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, อาจารย์พิทวัฒน์ มโนรัตน์ รักษาการหัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์, ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล และ รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา