คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระราชวัชรสารบัณฑิต, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาเรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ การขอความเห็นชอบเพื่อขอรับพระราชทานสมณศักดิ์ ประจำปี ๒๕๖๖ การขอความเห็นชอบต่ออายุการทำงานของบุคลากร ตำแหน่งประเภทวิชาการ การขอความเห็นชอบเปิดสอบคัดเลือกบุคคลและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป สังกัดภาควิชานิติศาสตร์ การขอความเห็นชอบร่างประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การขอความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การขอความเห็นชอบร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย การขอความเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) การขอความเห็นชอบเปิดวารสารภาวะผู้นำและนวัตกรรมสังคม การขอความเห็นชอบหลักสูตรและโครงการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารท้องถิ่น (ป.บท.) ส่วนภูมิภาค (ครั้งที่ ๓) การขอความเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ (ครั้งที่ ๑) การขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖๘ ครั้งที่ ๑ และการขอความเห็นชอบผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี (เพิ่มเติม) โดยมี พระปลัดระพิน พุทฺธิสาโร, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด ผู้รักษาการแทนหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย พระเมธาวินัยรส, รศ.ดร. รศ.ดร.ภูมิ โชคเหมาะ รศ.ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ และผู้เข้าร่วมชี้แจง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้อง ๓๐๕ พระครูธรรมธรสงบ กิตฺติญาโณ อาคารพระราชรัตนโมลี (นคร เขมปาลี) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : ดวงจันทร์ แสงอาทิตย์
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.