ขอเชิญ!!! ร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มจร

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา