ประชุมหัวหน้าห้องนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ มอบหมายให้ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. เป็นประธานประชุมหัวหน้าห้องนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ทุกชั้นปี เพื่อติดตามความคืบหน้า และเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร “อภิปรายและเสวนาทางวิชาการ” “กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ” ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซนบี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา