คณาจารย์​คณะสังคม​ศาสตร์​ บริการวิชาการแก่ชุมชน

เมื่อวันที่​ ๒๘​ มกราคม​ ๒๕๖๓​ อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ อาจารย์ประจำหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ (สส.บ.) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ได้บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้แก่ผู้สูงอายุ ณ อบต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ในหัวข้อ…..
-การทำพินัยกรรม
-การจัดการมรดก
-การยกที่ดิน/บ้านให้แก่บุตร-หลาน
-การค้ำประกัน

ทั้งนี้ มีผู้สูงอายุร่วมเข้าฟังการบรรยายเป็นจำนวนมาก

 

 

ภาพ/ข่าว: อาจารย์เดชอุดม แสงบุญ