คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

คำสังมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๒๖/๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข อายุ ๕๙ ปี วุฒิการศึกษา พธ.บ.(รัฐศาสตร์), ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์) ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ ๐๕๓๑๐๐๒ สังกัด ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป