ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ร่วมประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าภาควิชา และรักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารวิชาการส่วนกลาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมคณะพุทธศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน A มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา