คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีการไม่เข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต โดยมี ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร ผู้แทนหัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา