คณะสังคมฯ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ฟังบรรยายพิเศษ ‘‘นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม’’

วันอังคารที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน

ภายในโครงการดังกล่าว ภาคเช้า มีกิจกรรมของนิสิตรุ่นน้องเลี้ยงส่งรุ่นพี่ การมอบของที่ระลึกให้แก่รุ่นพี่นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๔ ซึ่งจัดโดย นิสิตคณะสังคมศาสตร์ชั้นปีที่ ๓ 

ภาคบ่าย มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง ‘‘นิสิตจิตอาสาเพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม’’ โดย คุณหญิง ดร.สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานกรรมการมูลนิธิไทยพึ่งไทย โดยมี รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๔๕๙ รูป/คน ณ ห้องเธียเตอร์ อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา