ประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เพื่อแจ้งประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย แจ้งประกาศยกเลิกการจัดกิจกรรมนานาชาติ เนื่องในงานวันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี ๒๕๖๓ และพิจารณาเรื่อง การสอบวัดผลการศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณคณะสังคมศาสตร์ การทำบุญวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๓ และการจัดงานอนุสรณ์คณะสังคมศาสตร์ ครบรอบ ๓๗ ปี

การประชุมดังกล่าว มีผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา