คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพิจารณาเรื่อง
1) การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
2) การประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
3) การพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานระดับปริญญาตรี
4) การจัดโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
5) การจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
6) สรุปผลการดำเนินงานโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปี ๒๕๖๒
7) การปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกคณะให้ดูดีและเป็นระเบียบเรียบร้อย
8) การประหยัดน้ำประปาและไฟฟ้าเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย
9) ปัญหาขยะและสิ่งเสพติดในคณะและในมหาวิทยาลัย
10) ปฏิทินการประชุมของคณะสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระเมธีธรรมาจารย์,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และ อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมประจำคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา