คณะสังคมฯ ประชุมบุคลากรคณะ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๑๙ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมบุคลากรคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ การสอบวัดผลการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภาคการศึกษาที่ ๒ การจัดทำแผนของคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๕ การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปี ๒๕๖๔ การดำเนินงานจัดโครงการปัจฉิมนิเทศ และโครงการอภิปรายและเสวนาทางวิชาการของนิสิตระดับปริญญาตรี การดำเนินงานโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมไทย และการดำเนินการโครงการอบรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษแก่นิสิต โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Breitling Replica Watches Zoom meeting video conferencing
ข่าว : เรวดี จรรยา