คณาจารย์คณะสังคมฯ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมเพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร

คณะสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.ธัชชนันท์ อิศรเดช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมเพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร “ศาลอาญา”

และ ผศ.ดร.พงศ์พัฒน์ จิตตานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประนีประนอมเพื่อช่วยเหลือศาลในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร “ศาลเเพ่งกรุงเทพใต้”