ก.พ. ประกาศรับรองรับสูตร รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

  ก.พ. ประกาศรับรองรับสูตร รป.ม. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
—————————————————————-

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ​ของผู้สำเร็จ​การศึกษา​ตามหลักสูตร​ของ
สถาบั​นอุดมศึกษา​ของรัฐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับทราบเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑