ก.พ. ประกาศรับรองรับสูตร รป.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ก.พ. ประกาศรับรองรับสูตร รป.บ. มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา
—————————————————————–

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ​ของผู้สำเร็จ​การศึกษา​ตามหลักสูตร​ของสถาบั​นอุดมศึกษา​ของรัฐ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับทราบเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม​ ๒๕๖๒