คณะสังคมฯ สัมภาษณ์สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งวิชาการ

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมสัมภาษณ์สรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งวิชาการ โดยมี พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป/ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์, รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา