รองคณบดีคณบดีคณะสังคมศาสตร์​ ฝ่ายบริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่​ ๒๔​ กันยายน​ ๒๕​๖​๓​ เวลา​ ๑๓.๓๐​ น.​ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณบดีคณะสังคมศาสตร์​ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมี พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ณ ห้องพระมงคลสิทธาจารย์​ ชั้น ๓ ​อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา