คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร​ ขอ​ถวายมุทิตา​ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร.​ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๘๗/๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบัน​

​เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

​อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ (๙) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย​ พ.ศ. ๒๕๔๐ และมติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เมื่อวันพุธที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จึงแต่งตั้งให้ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร อายุ ๕๒ ปี พรรษา ๓๒ วุฒิการศึกษา ป.ธ. ๗, ร.บ. (รัฐศาสตร์), พช.ม. (พัฒนาชุมชน), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ ๐๕๔๑๐๐๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์

​ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

​​สั่ง ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ลงนามโดย
(พระธรรมปัญญาบดี)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย