หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านยางโทน ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยการนำของรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป และผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฯ, ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง, ศ.ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์, ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย, คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาวิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านยางโทน ตำบลศรีมงคล อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพ : FB: หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ / Somnuek Klabnom
ข่าว : เรวดี จรรยา / FB: หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์