คณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ตรวจประเมินพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานนำกล่าวสวดมนต์และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการพิจารณามาตรฐานการศึกษาฯ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ในการตรวจประเมินพิจารณามาตรฐานปริญญานิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ภาควิชานิติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ คณะกรรมการได้ตรวจประเมินออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ตรวจประเมินห้องเรียน ห้องพักอาจารย์ ห้องศาลจำลอง และห้องสมุดนิติศาสตร์ โดยมีคณาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ เป็นผู้ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการ ทั้งนี้มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ อาคารเรียนรวม ชั้น G มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา