คณะสังคมฯ จัดโครงการกำกับติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร

วันพุธที่ ๒ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการกำกับติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร “ชี้แจงการปรับปรุงรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวถวายรายงาน ภายในโครงการ ภาคเช้า มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการและเหตุผลการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาพระพุทธศาสนา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔)” โดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ภาคบ่าย มีการแบ่งกลุ่มตามหลักสูตร เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการปรับปรุงรายวิชา และกิจกรรม Q&A โดย รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง จากนั้น มีพิธีปิดโครงการ โดย พระอุดมสิทธินายก, ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์ ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing