คณาจารย์คณะสังคมฯ รับถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย​ธรรมศาสตร์​ มอบถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท ศิษย์ด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
แด่ พระสุธีรัตนบัณฑิต (สุทิตย์ อาภากโร), รศ.ดร.​ เจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม / ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ / ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​มหาบัณฑิต​ สาขา​วิชาการ​พัฒนา​สังคม​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ และศิษย์เก่าสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะสังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครบรอบ ๖๘ ปี วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕