ขอเชิญ​ร่วมสมทบทุน โครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑๗ ภาค​วิชาเศรษฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์ มจร

**เศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑๗**
————————————————————————————
ขอเชิญ​ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคปัจจัยสมทบทุนกับโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑๗ ภาค​วิชาเศรษฐศาสตร์​ คณะ​สังคม​ศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​

นิสิตสาขาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ ๔ ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ตามหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์พัฒนาชนบท สอนโดย ผศ.พลวัฒน์ ชุมสุข ชึ่งโครงการเศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท รุ่นที่ ๑๗ จะได้ลงพื้นที่ ณ โรงเรียนพนมเพชร ตำบลศรีมงคล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
๑. อบรมคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กนักเรียน,อบรมธรรมะแก้เยาวชน และผู้สูงอายุ
๒. ปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ,สนามเด็กเล่น,และทางเข้าอาคารเรียน ปรับทัศนียภาพให้กับโรงเรียน
๓. ปลูกความสัมพันธ์ บ้าน วัด โรงเรียน ให้เกิดความสามัคคีสามารถพึ่งพากันได้

สามารถร่วมบริจากสมทบทุนได้ที่:
ธนาคารกรุงไทย (สาขาประตูน้ำบางพระอินท์)
เลขที่บัญชี: 126-0-33918-1
ชื่อบัญชี: พระคุณากร กุลวงษ์,พระยุพเกียรติ สมานพันธ์สกุล,นายสิทธิชัย ภูตาโดน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
โทร: 098-830-1894 (พระคุณากร ปิยจาโร)
06-4848-5501(พระวรพล นนท์พละ)
Facebook Page: เศรษฐศาสตร์อาสาพัฒนาชนบท ( fb.me/Econ.ruraldevelopment )
E-mail: econ.rural_development@outlook.co.th