คณะสังคมฯ ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ และคณะกรรมการกำกับและติดตามฯ

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน ประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ และคณะกรรมการกำกับและติดตามการจัดทำรายงานการ ประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting video conferencing การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อพิจารณา เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ โดยมีประเด็นสำคัญคือ การแบ่งภาระงานของผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ การจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และการกรอกข้อมูลในระบบออนไลน์  ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับคณะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการนี้ มีคณะกรรมการ/คณะทำงาน อาทิ พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และพระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา