คณะสังคม​ฯ​ ประชุมผู้บริหาร​คณะ​ ครั้งที่​ ๒/๒๕๖๕

วันอังคาร​ที่​ ๘ เดือน​มีนาคม​ พ.ศ.๒๕​๖​๕​ พระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ เป็น​ประธาน​ประชุม​ผู้บริหาร​คณะสังคม​ศาสตร์​ ครั้ง​ที่​ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณา​เรื่อง​ การจัด​การเรียน​การ​สอน​ ปีการศึกษา​ ๒๕​๖​๔​ ภาค​การศึกษา​ที่​ ๒​ และการสอบวัดผลการศึกษา​ ปีการศึกษา​ ๒๕๖๔ ภาค​การศึกษา​ที่​ ๒​ โดยมี​ รศ.ดร.โกนิฏฐ์​ ศรีทอง​ ผู้ช่วย​อธิการบดี​ฝ่าย​วิชาการ​ ผู้​อำนวยการ​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​ดุษฎี​บัณฑิต​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ รศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ผศ.ดร.รัฐ​พล​ เย็น​ใจมา​ หัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ รศ.ดร.ภัทร​พล​ ใจเย็น​ หัวหน้า​ภาควิชา​เ​ศร​ษ​ฐ​ศาสตร์​ ผศ.ดร.ผดุง​ วรรณ​ทอง​ หัวหน้า​ภาควิชา​สังคมวิทยา​และ​มานุษ​ยวิทยา​ อาจารย์​สมศักดิ์​ สุก​เพ็ง​ หัวหน้า​ภาควิชา​นิติศาสตร์​ ผศ.ดร.ธิ​ติ​วุฒิ​ หมั่น​มี​ รองหัวหน้า​ภาควิชา​รัฐศาสตร์​ พร้อมด้วยเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญา​ดุษฎี​บัณฑิต​ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​รัฐศาสตรมหาบัณฑิต​ ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ผู้อำนวยการ​หลักสูตร​พุทธ​ศาส​ตร​มหาบัณฑิต​ สาขาวิชา​การ​จัดการ​เชิง​พุทธ​ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์​ เลขานุการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ​ เลขานุการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เลขานุการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต​ และเลขานุการหลักสูตร​บัณฑิต​ศึกษา​ สาขาวิชา​การพัฒนา​สังคม​ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบการประชุมออนไลน์โดย​ใช้​โปรแกรม​ Zoom​ Meeting​ Video​ Conferencing​
     
ข่าว : เรวดี จรรยา