พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วันเสาร์ที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ร่วมเป็นสักขีพยานและชี้แจงวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และมอบหมายให้ อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ขับเคลื่อนโครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง การพัฒนาระบบชุมชนจัดการตนเองเเบบออนไลน์ ทั้งนี้ มีผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕ กรรมการบริหารหมู่บ้าน ตัวแทนกลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไปในตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีลงนามในครั้งนี้ด้วย ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom
ข่าว : เรวดี จรรยา