สังคมศาสตร์ มจร MOU เดินหน้าพัฒนาชุมชน ขับเคลื่อนโครงการ “สังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน”

วันเสาร์ที่ ๑๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และขับเคลื่อนโครงการสังคมศาสตร์บริการวิชาการสู่ชุมชน เรื่อง การพัฒนาระบบชุมชนจัดการตนเอง โดยการนำร่องที่บ้านในแคว หมู่ที่ ๕ ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ในการนี้ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว ซึ่งภายในโครงการ ได้รับเกียรติจากนายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง เป็นประธานเปิดโครงการ และแบ่งปันประสบการณ์ : วิสัยทัศน์ของเทศบาลกับการส่งเสริมชุมชนจัดการตนเอง มีกิจกรรมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ชุมชน กำหนดวิสัยทัศน์ และจัดทำแผนชุมชนจัดการตนเอง วิทยากรแกนนำโดย นางจิตกัญญา วัฒนวงศ์วิจิตร อดีตกำนันตำบลท่ากว้าง และ อาจารย์ ดร.เอนก ใยอินทร์ และคณะ ซึ่งหลังจากนี้ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เทศบาลตำบลท่ากว้าง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กรรมการบริหารชุมชน ปราชญ์ชุมชนฯ จะได้นำแผนชุมชนมาปัดฝุ่น ระดมความคิดเห็น วางกรอบการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายตามความต้องการของทุกฝ่ายต่อไป