คำสั่ง มจร เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสำนักงานคณบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แต่งตั้งให้ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร อายุ ๒๘ พรรษา ๘ วุฒิการศึกษา น.ธ.เอก, พธ.บ. (สังคมวิทยา), พธ.ม. (การพัฒนาสังคม) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ดำรงตำแหน่งเป็น เลขานุการสำนักงานคณบดี
ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป