นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต​ สาขาวิชา​รัฐประศาสนศาสตร์ และ​รัฐศาสตร์ ศึกษาดูงานเทศบาลนครแม่สอด จ.ตาก

0
204

เมื่อวันที่​ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒​ ที่ผ่านมา หลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นำโดย รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ/รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป นำนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ และ รัฐศาสตร์ จำนวน ๕๗ รูป/คน  ศึกษาดูงานเทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก ในโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่​ ประจำปี​ ๒๕๖๑

เวลา ๑๔.๐๐ น.  ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์  นายกเทศมนตรีนครแม่สอด พร้อมคณะกล่าวต้อนรับ และบรรยายพิเศษ เกี่ยวกับการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษตากประกอบด้วย ๓ อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สอด อ.พบพระ และ​ อ.แม่ระมาด อันเป็นพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงไปยังภูมิภาคอื่น ๆ สู่เส้นทางการค้า ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ R3A อันเชื่อมระหว่างพม่า ไทย และเวียดนาม เป็นต้น

ภาพ/ข่าว​ FB: ศูนย์​บัณฑิต​ศึกษา​ คณะสังคม​ศาสตร์​ มจร.
รายงาน​ : เรวดี​ จรรยา​