คณะสังคมฯ บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมและปัญญาด้วยหลักศาสนาสู่ชุมชน “แปลงบุญเป็นทุน” : ชุมชนจัดการขยะแบบไร้ต้นทุน

วันเสาร์ที่ ๑๖ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบหมายให้ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณธรรมและปัญญาด้วยหลักศาสนาสู่ชุมชน “แปลงบุญเป็นทุน” : ชุมชนจัดการขยะแบบไร้ต้นทุน ซึ่งเป็นโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอวัดหนองม่วง ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสรรค์ โดยมี พระใบฎีกาธนกร โฆษธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และท่านอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและผลกระทบด้านการจัดการขยะต้นทาง เพื่อสร้างแกนนำจิตอาสาและพัฒนาระบบการจัดการขยะในระดับครัวเรือนแบบไร้ต้นทุน และเพื่อสร้างรูปแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนและการขยายผลในพื้นที่ต้นแบบชุมชนวิถีพุทธ โดยมีภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนการทำงานประกอบด้วย อำเภอหนองบัว เทศบาลตำบลหนองบัว หน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอหนองบัว วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำนันตำบลหนองกลับ ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนหมู่ที่ ๔, ๑๑, ๑๒ และ ๑๓ ภายในโครงการ นายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอหนองบัว ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวเปิดโครงการและมอบนโยบาย โดยมี รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผู้แทนเครือข่ายจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน และนายวันชนะ ปอพานิชกรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว กล่าวถึงแนวทางในการดำเนินงานบริหารจัดการขยะ จากนั้น มีพิธีเปิดป้ายโครงการกิจกรรมคัดแยกขยะ ณ โรงคัดแยกขยะ “แปลงทุน เป็นบุญ” ในการนี้ พระใบฎีกาธนกร โฆษธมฺโม รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง พร้อมด้วย นายอรรถการณ์ จิตถวิล นายอำเภอหนองบัว ได้พาชมนิทรรศการวิถีชีวิตชาวอำเภอหนองบัว และชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน “ชุดเต้นกำรำเคียว” จากนั้น มีพิธีสรงน้ำพระสงฆ์ และพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอและ ผู้สูงอายุ ณ บริเวณลานธรรม ทั้งนี้ มีผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ อาทิ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ พระคมสัน ฐิตเมธโส, ผศ. อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.เอนก ใยอินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ และ อาจารย์ ปริญญา นิกรกุล อาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา พร้อมด้วย รองเจ้าคณะอำเภอหนองบัว นายอำเภอหนองบัว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว ภาคีเครือข่าย และประชาชน เข้าร่วมโครงการโดยพร้อมเพรียงกัน
ภาพ : ขวัญนภา ยาจันทร์
ข่าว : เรวดี จรรยา