หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรบัณฑิต ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.เล็ก สมบัติ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.มาดี ลิ่มสกุล กรรมการ และ อาจารย์สมโชค ฤทธิ์จำรูญ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะ​สังคม​ศาสตร์​ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา​ พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

 

.