นิติศาสตรบัณฑิต ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรรวม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย รศ.ดร.บัญชา วิทยอนันต์ ประธานกรรมการ ผศ.ดร.พิธพิบูลย์ กาญจนพิพิธ กรรมการ และ รศ.ดร.ประยูร สุยะใจ กรรมการและเลขานุการ ทั้งนี้มี อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ประธานหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะกรรมการ แนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และนำเสนอผลการดำเนินงานของหลักสูตร ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom meeting video conferencing

 

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

.