รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา

วันที่​ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผศ.ดร.เกียรติ​ศักดิ์​ สุข​เหลือง​ รองคณบดี​คณะ​สังคม​ศาสตร์​ ฝ่าย​วิชาการ​ ได้รับมอบหมายจากพระครู​ปริยัติ​กิตติ​ธำรง, รศ.ดร.​ คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ให้เข้าประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ ระดับอุดมศึกษา​ โดยมีพระราชปริยัติกวี อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น​ ๔​อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ ตำบล​ลำ​ไทร​ อำเภอ​วังน้อย​ จังหวัด​พระนคร​ศรี​อยุธยา​

เพื่อให้การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๓) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ.(องค์การมหาชน) ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือคณะกรรมการฯ ดังกล่าว เพื่อกำกับติดตามการเก็บรวบรวมข้อมูลและการจัดทำเอกสารตามกรอบประเมินคุณภาพรอบสี่ ระดับอุดมศึกษาทั้ง ๕ ด้าน ๑๑ องค์ประกอบ ๓๒ ประเด็นพิจารณา และเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ตามภารกิจอื่น ตามที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมาย

หลักแนวคิดในการประเมินคุณภาพภายนอก ขั้นตอนกระบวนการประเมินคุณภาพภายนอกกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ หลักเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพของการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) คือ ไม่มีการตัดสินผลการประเมินว่าได้หรือตก เพื่อให้การรับรอง (Accreditation) แต่จะเป็นการยืนยันการตรวจประเมินคุณภาพ (Certification) เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของประเทศ

โดยทั้งนี้หลักการสำคัญในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ เน้นการตรวจประเมินตามเจตนารมณ์ของกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)​ มากกว่าการตรวจประเมินตามลายลักษณ์อักษร

 

 

 

ภาพ/ข่าว FB พระมหาถาวร ภูแผลงทอง
รายงาน : เรวดี จรรยา