พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มจร กับ หน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ ๒๒ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. พระธรรมวัชรบัณฑิต, ศ.ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ หน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในพิธีดังกล่าว รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงแนวทางและข้อปฏิบัติของการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) จากนั้นประกอบพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมี ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวังน้อย กำนัน และผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : พระปลัดวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน, ดร.
ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.