ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ โดยมี พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร, รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์, รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา, อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ และ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ประณต นันทิยะกุล, รศ.ดร.ชัยยุทธ ชิโนกุล, รศ.ดร.พัฒนะ เรือนใจดี และ รศ.ดร.ดวงตา สราญรมย์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมคณะสังคมศาสตร์ ชั้น G อาคารเรียนรวม โซน B มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ ยังมีคณาจารย์ผู้แทนหลักสูตรจากวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการที่นำหลักสูตรคณะสังคมศาสตร์ไปเปิดสอนเข้าร่วมชี้แจง ในครั้งนี้ด้วย
ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา