ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศไทยยุค ๔.๐”

ขอเชิญร่วมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศไทยยุค ๔.๐” ในโครงการพุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กร

พบกับ…

มีธรรม มีทอล์ค เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร” โดย พระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ (พระมหาวีรพล ธรรมะอารมณ์ดี) วัดยานนาวา

เสวนาวิชาการ เรื่อง “พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาองค์กรและประเทศไทยยุค ๔.๐” โดย ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา, ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคท้องถิ่นไทย อดีตคณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดำเนินการเสวนา โดย รศ.ดร. สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ในวันพุธที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ B อาคารเรียนรวม ชั้น ๑ โซน B คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
ดร.เอนก ใยอินทร์ โทร 092-9181319
อาจารย์ปิยวรรณ หอมจันทร์ โทร 0859644953