คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ”การจัดทำหลักสูตรทางออนไลน์ (MOOC) กับการจัดการศึกษาในยุค ๔.๐”

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๑๕ – ๑๕.๐๐ น. คณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, ดร.สุริยา รักษาเมือง, ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา และดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล เข้าร่วมสัมมนาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ”การจัดทำหลักสูตรทางออนไลน์ (MOOC) กับการจัดการศึกษาในยุค ๔.๐” ณ ห้องประชุมชั้น ๔ อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน และ ผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี เป็นวิทยากร

การสัมมนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำหลักสูตรออนไลน์ พร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่หลักสูตรให้นิสิตและผู้ที่สนใจเข้าถึงได้ง่าย รวดเร็ว และเป็นการตอบสนองนโยบายการจัดการศึกษาในยุค ๔.๐

 

 

ภาพ : อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ พุทธศาสน์ศรัทธา / อาจารย์ ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล
ข่าว : เรวดี จรรยา