นิสิตคณะสังคมศาสตร์ ศึกษาดูงานภายใต้ ”โครงการ​บริการวิชาการแก่สังคม​เชิงบูรณาการ”

วันที่​ ๑๘-๒๐​ มกราคม​ ๒๕๖๒​ พระมหาชาติชาย ปญฺญาวชิโร, อาจารย์ สนธิญาณ รักษาภักดี, ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง, นิสิตภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา สาขาวิชา​สังคม​สงเคราะห์​ศาสตร์​ และ​สาขาวิชา​สังคม​วิทยา​และ​มานุษยวิทยา ชั้นปีที่ ๑-๔​ คณะสังคมศาสตร์​ มหา​วิทยาลัย​มหา​จุฬา​ลง​ก​รณ​ราช​วิทยาลัย​ เดินทางไปศึกษาดูงานภายใต้โครงการ​บริการวิชาการแก่สังคม​เชิงบูรณาการ​ ณ​ ศูนย์​เรียนรู้​และฝึก​ทักษะ​เพื่อ​การ​พัฒนา​ตนเอง​บ้านสวนบุญ​ชู​ (มูลนิธิ​ตะวันฉาย)​ ตำบลหนองหนาม อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
ภาพ : ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง
ข่าว : เรวดี จรรยา