คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์

คำสั่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ที่ ๔๓๐/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งรองศาสตราจารย์
——————————————————————
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย​ แต่งตั้งให้​ พระปลัดระพิน พุทธิสาโร, ผศ.ดร. อายุ ๕๐ ปี พรรษา ๒๙ วุฒิการศึกษา พธ.บ. (การสอนสังคมศึกษา), ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์เอเชีย), พธ.ด. (พระพุทธศาสนา) สังกัดคณะสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ อนุสาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗