คณะสังคมฯ ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เพื่อเตรียมความพร้อม ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา

.