พิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต คณะสังคมศาสตร์ นำโดย พระครูปริยัติกิตติธำรง,รศ.ดร คณบดีคณะสังคมศาสตร์, รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป, รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานของนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี พระราชสีมาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธิเปิด และพระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ ประธานดำเนินงานโครงการ กล่าวถวายรายงาน

 

ภาพ : นเรศ ฤทธิเดช
ข่าว : เรวดี จรรยา