คณะสังคมฯ ได้ ๔.๒๘ คะแนน ระดับ “ดี” ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๙ – ๓๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ และ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ สรุปผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในรอบปี ตามพันธกิจ ๔ ด้าน ซึ่งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการ พระครูปลัดปัญญาวรวัฒน์, ศ.ดร. กรรมการ พระมหาดนัยพัชร์ คมฺภีรปญฺโญ, ดร. กรรมการ ผศ.สุพิมล ศรศักดา กรรมการ และ อาจารย์สกุณา คงจันทร์ กรรมการและเลขานุการ ในการตรวจประเมินดังกล่าว มีการสัมภาษณ์ผู้บริหารคณะสังคมศาสตร์ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า นิสิต อาจารย์และนักวิจัย เลขานุการสำนักงานคณบดี และบุคลากรสายสนับสนุน และตรวจเอกสารและสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบ ผ่านระบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม MCU e-SAR และ CHE QA Online ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ ๔ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๕ การบริหารการจัดการ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ อาทิ พระครูปริยัติกิตติธำรง, รศ.ดร. คณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระอุดมสิทธินายก, รศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร รศ.ดร.โกนิฏฐ์ ศรีทอง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.รัฐพล เย็นใจมา หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ รศ.ดร.ภัทรพล ใจเย็น หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ผศ.ดร.ผดุง วรรณทอง หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์สมศักดิ์ สุกเพ็ง หัวหน้าภาควิชานิติศาสตร์ ผศ.ดร.ธิติวุฒิ หมั่นมี รองหัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร, ดร. เลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พระมหากฤษฎา กิตฺติโสภโณ, ผศ.ดร. ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ และ ผศ.ดร.เดช ชูจันอัด เลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะสังคมศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการ รับการตรวจประเมิน ให้การสัมภาษณ์ รับฟังผลการตรวจประเมิน ซักถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยพร้อมเพรียงกัน ผ่านระบบห้องประชุมออนไลน์โดยใช้โปรแกรม Zoom

ทั้งนี้ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ได้คะแนนประเมิน ๔.๒๘ คะแนน อยู่ในระดับ “ดี”

 

ข่าว : เรวดี จรรยา

 

 

.