ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสังคมศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะสังคมศาสตร์ ขอถวายมุทิตาสักการะ พระเมธีธรรมาจารย์, รศ.ดร. อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา และขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ภาควิชารัฐศาสตร์ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

 

 

.