ประชุมเตรียมงาน “โครงการกำกับและติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสังกัดคณะสังคมศาสตร์”

วันพุธที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๐๐ น. พระอุดมสิทธินายก,ผศ.ดร. รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เป็นประธานที่ประชุมเตรียมงานโครงการกำกับและติดตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรสังกัดคณะสังคมศาสตร์ ”การชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑” โดยมี ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง รองคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ, พระปลัดวีระศักดิ์ ธีรงฺกุโร รักษาการเลขานุการสำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม

 

 

 

ภาพ : ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สุขเหลือง
ข่าว : เรวดี จรรยา